Báo Cáo Tài Chánh Quỷ Một Chút Ân Tình K2

Monday, July 9, 20184:41 PM(View: 1109)
              

                      Báo Cáo Quỹ MCÂT Tam Cá Nguyệt

               (từ 1-4 đến 30-6-2018)

    A) Phần thu:

            Nguyễn phát Vinh :        $100.00

    B) Phần chi:

        - Đăng báo phân ưu nhạc mẫu K2 Lê đình Phát:                                                 $   50.00

        - Đăng báo phân ưu & vòng hoa phúng điếu hiền thê K2 Phạm Thành Kính:          $ 158.00

        - Uỷ lạo K2 Cao Quý (Oregon):                                                                          $ 100.00

        - Mua hoa thăm viếng K2 Nguyễn văn Sết:                                                         $   15.00

        - Tổng chi:                                                                                                       $ 323.00

Kỳ trước còn: $ 5115.79 + $ 100.00 = $  5215.79

     C) Quỹ hiện còn: $ 5215.79 - $ 323.00 $ 4892.79

(Bốn ngàn tám trăm chín mươi hai đô la và 79 xu)

            PS : Cụ Lợi chuyển vào trang nhà K2 để lưu và anh em biết

                                              Nguyễn văn Vĩnh

Send comment
Your Name
Your email address