Khóa 2 Tưởng Niệm - 50 Năm Học Viện Cảnh sát Quốc Gia

Friday, November 24, 20172:27 PM(View: 5258)
 
Inline image

 

youtube

Khóa 2 Tưởng Niệm

Khóa 2 HVCSQG Tưởng Niệm huynh trưởng và đồng môn đã vỉnh viển ra đi trên chặn đường 50 năm 1967-2017. Slide Sho...

 

Send comment
Your Name
Your email address