TỔNG KẾT TÀI CHÁNH NGÀY HỌP MẶT 50 Năm Khóa 2 HV/CSQG - BTC HM 50 Năm K2

Monday, November 6, 20179:33 PM(View: 1580)


 
 Thưa quý anh chị K2.
    Qua hai ngày họp mặt 28 và 29 tháng 10 năm 2017, BTC tổng kết tài chánh cho thấy thặng dư một số hiện kim là USD$ 1,190 (một ngàn một trăm chín mươi Mỹ kim).
    Sáng 30 tháng 10/2017 tại anh Lê Sỹ Tài có một buổi gặp mặt coi như để chia tay, các anh k2 có mặt đề nghị lập một quỷ riêng để ban Điều Hành K2 có điều kiện sinh hoạt; khởi đầu với số tiền thặng dư nêu trên sau nầy anh em K2 tùy hỹ đóng góp.
    Quỷ nầy nhằm giúp ban Điều Hành K2 thuận tiện thù tiếp các K2 nơi xa về thăm gặp cũng như chi dụng trong các trường hợp không được nêu ra trong quỷ khóa 2 tức quỷ tương trợ hậu sự "Một Chút Ân Tình" trước đây. Vì vậy từ nay khóa 2 có hai quỷ:
1- Quỷ Tương Trợ Hậu Sự K2 "MCA^T": Do anh Thủ quỷ Nguyễn Văn Vĩnh tiếp tục phụ trách
2- Quỷ Điều Hành K2: Do anh Đại diện khóa 2 Lê Sỹ Tài đãm nhận.
I- TỔNG KẾT TÀI CHÁNH: Thủ Quỷ Nguyễn Văn Vĩnh tổng kết và phổ biến 
 
 A/ Phần thu:
  * Theo danh sách ghi nhận số K2 đóng lệ phí cũng như ủng hộ :  $ 6,340.00
  * K2 bắc CA ủng hộ thực phẩm ngày Tiến đại hội :                        $    200.00
  * Quan khách ủng hộ ngày Họp mặt:                                          $    990,00
                                                                                                 ---------------
                                                            Tổng cộng:                       $ 7,530.00
B/ Phần chi:
  * Nhà hàng :                                            $ 4,230.00
  * Banner, Logo, Kỹ thuật:                          $   190.00
          
  * Thực phẩm:                                            $   572.00. 
            
   * Quà lưu niệm, Name Label, Trái cây:       $    70.00
   * Nhạc& vật dụng :                                    $   650.00
   * PIN đeo túi:                                           $   625,00
   * Quà tặng nhị vị yễm trợ kỹ thuật             $     30,00
                                         Tổng cộng :        $ 6,367.00
  C/ Kết toán :
    $7,530.00-$6,367.00= $1,163.00
  Hiện còn: $1,190.00 ( một ngàn một trăm chín
mươi ba đô la).
II- QUỶ ĐIỀU HÀNH :
    Quỷ gồm có số hiện kim sơ khởi là $ 1,190.00 (tiền thặng dư sau hai ngày họp mặt)
   a/- Nhu cầu tài chánh của quỷ hiện tại và sau nầy sẽ do hảo tâm mỹ ý của tất cả các anh K2 tự nguyện đóng góp ủng hộ vào
   Trước hết các anh sau đây đóng góp gây quỷ:
* Trần Văn Ba:                       $  100.00
* Ngô Bình Ninh:                    $   50.00
* Nguyễn Văn Sáu:                 $  100.00
* Phạm Trọng Thân:               $   100.00
* Nguyễn Quang Tuyến:          $    50.00
                                          ---------------
   CỘNG:                               $   400.00
   TIỀN THẶNG DƯ:               $ 1,163.00
                                   ---------------------
                     Tồn trử:           $ 1,563.00
Send comment
Your Name
Your email address