BÁO CÁO TAM CÁ NGUYỆT Quỷ Một Chút Ân Tình

Friday, October 20, 20179:44 PM(View: 1632)
  

         Báo cáo quỹ MCA^T
           (1-7-2017 đến 30-9-2017)

A/Phần thu:
       Nguyễn thành Tài: $100.00
       Vũ đình Bôn:          $100.00
       Trần văn Bảy:          $50.00
                  Cộng.          $250.00

      Tồn quỷ kỳ trước: $5249.79

      Tổng cộng:            $5449.79
B/Phần chi:
  Đăng phân ưu:

  •  Thân phụ Nguyễn công Nhẫn:   $50.00
  •  Thân mẫu Lê đình Phát:             $50.00
  •  Thân phụ Nguyễn văn Bé :         $50.00
  •  K2 Nguyễn văn Thái:                $170.00
                                                      
                                 Cộng:             $320.00

C/ Tồn Quỷ:

     $5499.79 - $320.00 = $5179.79
(Năm ngàn một trăm bảy mươi chín đô la,
79 xu)                 

Thủ Quỷ NGUYỄN VĂN VĨNH    

Send comment
Your Name
Your email address