PHÂN ƯU THÂN MẪU K2 LÊ ĐÌNH PHÁT, Cụ Bà Triệu Thị Nguyệt

Monday, September 11, 201710:44 PM(View: 4915)

PHÂN ƯU

Nhận Được Tin Buồn

Thân Mẫu bạn LÊ ĐÌNH PHÁT,

Cựu SVSQ Khóa 2 Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia

CỤ BÀ

TRIỆU THỊ NGUYỆT

Sinh năm 1914

Quá vãng ngày 28 tháng 8 năm 2017

Tại Chợ Gạo, Tiền Giang, Việt Nam

Hưởng Thượng Thọ 103 Tuổi

Tang lễ cử hành vào ngày 1 tháng 9 năm 2017

Chân thành chia buồn cùng

anh chị LÊ ĐÌNH PHÁT và Tang quyến

Nguyện cầu hương linh cụ bà sớm siêu thăng

Tịnh Độ

TOÀN THỂ CỰU SVSQ KHÓA II

HỌC VIỆN CẢNH SÁT QUỐC GIA

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
candle1.gif

 

Send comment
Your Name
Your email address