Báo Cáo project MỘT CHÚT ÂN TÌNH (Quỷ K2)

Wednesday, April 5, 201710:20 PM(View: 2150)

 
  • Báo cáo quỹ MCAT

   ( từ tháng 1/17 đến 31-3-17)

    

   A/ Phần thu:

     1- Đóng Góp:

         - Nguyễn Văn Thơ.     :   $   100.00

         - Trần Văn Nữa.          :  $      50.00

         -  Nguyễn Quang Tầm  :  $    100.00

      - Lương Văn Tụng  : $   50.00 ( Chị Tưởng đang tạm giữ)                                    ----------

                                Cộng  :    $   300.00

    

   2- Tiền dư ngày Ra Mắt Đặc San K2:

                                            $    265.04

   3- Tồn quỹ kỳ trước            : $ 5,079.95              

                      Tổng cộng       : $ 5,644.99

    B/ Phần chi:

   -        Thăm chị Lê Tân Hợi         :    $  24.00

   -        Ũy lạo, Thăm viếng:

   ·      Con gái K2 Lý Minh Chơn   :

   ·      K2 Nguyễn Văn Quy:               $ 171.00

                                                 Cộng:  $ 195.00

    

     C/ Tổng Kết, Tồn Quỹ:  $5,644.99 – $195.00 = $5,449.99

    


Send comment
Your Name
Your email address