Báo Cáo Tam Cá Nguyệt tình trạng tài chánh và sinh hoạt tương trợ của khóa 2

Wednesday, June 15, 20161:51 PM(View: 5847)
    Báo cáo quỹ MCÂT
                 (Quỹ Khóa 2)

(Từ 01 tháng 3 đến 31 tháng 5 năm 2016)

   1-TỒN QUỸ:      USD$ 5,006.75

   2- THU:
              * K2 Đặng Kim Hàm (CA):         $40.00
              - Tổng cộng   :  USD$ 40.00

   3- CHI:
             * Phân ưu Thân phụ  K2 Nguyễn Khắc Sanh:   USD  $ 50.00
             * Thăm K2 Nguyễn Hửu Trân                    :   USD  $ 17.00                                               
              - Tổng cộng: $50.00 + $17.00 = USD$ 67.00
 
    4- TỔNG KẾT:
                USD$ 5,006.75 + 40.00 = USD$ 5,046.75
                USD$ 5,046.75 -  67.00 = USD$ 4,979.75

(Bốn ngàn chín trăm bảy chín Mỹ kim và bảy mươi lăm xu)
 
    5- CƯỚC CHÚ:    Quỹ Tạm Ứng của ngày Họp Mặt Khóa 2 ngày 16 tháng 7 năm 2016 ký mượn USD$ 300.00 để cùng các đồng môn khóa 1, khóa 3 và khóa 6 phụ giúp cô Đàm Thu Phương (Canada) con gái thầy Đàm Trung Mộc, phương tiện tham dự ngày Kỷ Niệm 50 Năm HV/CSQG. Vì vậy quỹ khóa 2 còn lại:
               *USD$ 4,979.75 - USD$ 300.00 = USD$ 4,679.75 (Bốn ngàn ba trăm bảy mươi chín Mỹ kim và bảy mươi lăm xu)
         Thủ quỹ Nguyễn văn Vĩnh
Send comment
Your Name
Your email address