Báo Cáo Quỷ K2 "Một Chút Ân tình" - K2 Nguyễn Văn Vĩnh

Tuesday, January 8, 20198:35 PM(View: 611)
  
                            Báo cáo quỹ MCAT
                            (1/10 đến 31/12/18)
          - Phần thu       : không
        - Phần chi        : $ 30.00  (mua hoa thăm K2 Trần văn Tuất )
        - Kỳ trướcc còn : $ 4,617.79
        - Quỹ hiện còn  : $ 4,587.79
                (Bốn ngàn năm trăm tám mươi bảy đô la,79 xu)
                                                      Nguyễn văn Vĩnh
Send comment
Your Name
Your email address