Báo Cáo Tam Cá Nguyệt Quỷ Một Chút Ăn Tình K2 - Thủ quỷ Nguyễn Văn Vĩnh

Sunday, October 7, 20188:50 PM(View: 485)

 
                   Báo Cáo Quỹ MCA^T
                (1/7-30/9/2018)
   1/ Phần thu:
            -Vũ khắc Cảnh: $25.00
  2/ Phần Chi:
          -Tang sự Cao Quý: $300.00
  * Kỳ trước còn:$4892.79+$25.00= $4917.79
  * Quỹ còn lại:$4917.79-$300.00= $4617.79 (Bốn ngàn sáu trăm mười bảy đô la,79xu)
                      Nguyễn văn Vĩnh
Send comment
Your Name
Your email address